01/03/2019

Strategische overnames en synergieën zorgen voor een duurzame toekomst voor Roularta

STRATEGISCHE OVERNAMES EN SYNERGIEËN ZORGEN VOOR CASHCREATIE EN EEN DUURZAME TOEKOMST VOOR ROULARTA

De belangrijke strategische keuzes van Roularta Media Group, waarvan we pas in 2019 het volle effect zullen zien, tonen reeds effect einde 2018.
De omzet stijgt met 7,9% of 20,2 miljoen € naar 277,0 miljoen € in 2018 vs. 2017. De EBITDA verdrievoudigt tegenover vorig jaar tot 6,3 miljoen €. Zonder eenmalige effecten, bedroeg de EBITDA 12,0 miljoen €.
Het nettoresultaat bedraagt 78,9 miljoen € en bevat in positief een hoge meerwaarde op de verkoop van Medialaan en in negatief een impairment op immaterieel vast actief.

 

De overgenomen merken rond vrouwelijke doelgroepen, zoals Libelle, Femmes d’Aujourd’hui, Flair, Feeling en GAEL, bewijzen hun waardevolle aanvulling op de reeds sterke merkenportfolio van Roularta Media Group. Deze gezamenlijke portfolio geniet sterke synergieën, waardoor er een onmiddellijke extra EBITDA-creatie ontstaat op het geheel van de magazinemerken.
Roularta zet in op haar sterktes, met een belangrijke stijging van abonnementsinkomsten (+11,7 miljoen € in 2018 vs. 2017) en losse verkoop (+12,8 miljoen €). Zonder de nieuw verworven merken (de Women Brands en Landleven) blijven de abonnementsinkomsten (-0,4 miljoen € in 2018 vs. 2017) en losse verkoop (-0,7 miljoen €) ongeveer gelijk. De uitdagingen blijven bij de dalende reclame-inkomsten (-5,5 miljoen € incl. de verworven merken en -14,3 miljoen € excl. de nieuwe merken).
De gezamenlijke meerwaarde en het resultaat van het boekjaar op de verkoop van Medialaan bedraagt 151,1 miljoen €. Deze transactie versterkt én het eigen vermogen én de cashpositie van Roularta Media Group op een substantiële wijze. Roularta is schuldenvrij en heeft einde 2018 een cashpositie van meer dan 95 miljoen €.

Zoals gemeld bij de aankondiging van de halfjaarcijfers, zal Roularta Media Group voortaan de resultaten rapporteren volgens twee nieuwe segmenten en dit als gevolg van de verkoop van Medialaan. Het segment Media Brands staat enerzijds voor alle merken die door RMG en haar participaties worden geëxploiteerd. Anderzijds staat Printing Services voor de premedia- en drukkerijactiviteiten voor interne merken en externe klanten.
Zoals vroeger aangegeven, worden enkel nog geconsolideerde cijfers gepubliceerd en wat de segmenten betreft, wordt er gerapporteerd tot op brutomarge-niveau. Tussen deze segmenten is er een intense verwevenheid en worden ondersteunende diensten intens gedeeld. Een verandering van allocatie van deze kosten betekent een belangrijke fluctuatie op EBITDA, wat niet consistent kan gerapporteerd worden.
Door deze wijziging van segmenten en door de nieuwe kijk op het management van mediamerken, werden de cashgenerating units gewijzigd einde juni 2018. Als gevolg daarvan besloot de Raad van Bestuur van Roularta Media Group dat een belangrijke impairment aan de orde was. Op de nettoboekwaarde van 198 miljoen € per 30/06/2018 van het immaterieel vast actief (waarvan 80,5 miljoen € opgenomen op de balans van joint ventures), werden er op het halfjaar bijkomende bijzondere waardeverminderingen van 69,2 miljoen € geboekt, waarvan 63,2 miljoen € op Roularta Media Group NV en dochterondernemingen met impact beneden EBITDA en 6,0 miljoen € op joint ventures met impact binnen EBITDA (incl. de neutralisatie van de belastinglatenties bedraagt de impact op EBITDA 4,7 miljoen €).
De impairment heeft geen cashgevolgen. Daarnaast werd ook beslist dat geen enkel merk nog een onbeperkte levensduur heeft, zodat jaarlijkse afschrijvingen zullen worden toegepast op de recente acquisities en overblijvende merken. Dit zal jaarlijks niet meer dan 5,4 miljoen € bedragen incl. belastinglatenties (bij gelijkblijvende assumpties, bv. levensduur).

De hogere omzet en het betere brutomarge-percentage (78,2% in 2018 vs. 76,8% in 2017) van de Groep compenseren de hogere kosten voor diensten en diverse goederen (+10,2 miljoen €) & personeel (+1,8 miljoen €).
De EBITDA bedraagt 6,3 miljoen €, waarvan 8,1 miljoen € voor integraal geconsolideerde activiteiten en -1,8 miljoen € voor joint ventures (hun nettoresultaat via equitymutatie). Binnen ‘other costs’ en dus binnen EBITDA is er een eenmalige impact van 1,0 miljoen € voor een faillissement uit 2011, dat jaren geleden voorzien werd en nu geannuleerd wordt binnen waardeverminderingen op vorderingen (onder EBITDA). Dit faillissement is dus P&L neutraal. Binnen de joint ventures is er een impairmentimpact van 4,7 miljoen €. Zonder deze twee bovenstaande uitzonderlijke boekingen zou de EBITDA 12,0 miljoen € geweest zijn.

De bijdrage van Mediafin is substantieel. De standalone EBITDA en het nettoresultaat van 100% Mediafin op 10 maanden (maart tot december) bedragen respectievelijk 11,3 miljoen € en 6,1 miljoen €. Na afschrijvingen voor de merken De Tijd, L’Echo, Comfi, BeReal & BePublic, bedraagt het 50% nettoresultaat 2,1 miljoen €. Dit bedrag wordt meegenomen in de Roularta Media Group 2018 EBITDA. Daarnaast heeft Roularta een dividend ontvangen van 3,4 miljoen € zichtbaar in de Cash Flow Statement van de Groep.
Gezien de impairment op het immaterieel vast actief van 69,2 miljoen € daalt de EBIT tot -65,5 miljoen € vs. -12,0 miljoen € vorig jaar. De hogere nettofinancieringskosten  in 2018 vs. 2017 werden veroorzaakt door een eenmalige verzakingsintrest bij het opzeggen van de kredietlijnen en minder intrestopbrengst na het terugbetalen van de resterende vordering door Altice.

Het resultaat van de voortgezette activiteiten bedraagt -72,2 miljoen € rekening houdend met de eenmalige 69,2 miljoen € impairment. Tel daar het resultaat van de minderheidsbelangen (1,0 miljoen €) en de beëindigde activiteiten (+151,1 miljoen €, betreft de verkoop van Medialaan) bij en het nettoresultaat voor de aandeelhouder is +79,9 miljoen € voor 2018 vs. -10,9 miljoen € vorig jaar, een stijging van 90,9 miljoen € of een stijging van 7,24 € per aandeel.
De gevolgen van een eventuele harde of zachte brexit voor Roularta Media Group zijn beperkt. Roularta Media Group heeft geen B2C-eindklanten in de UK. Er zijn enkele drukopdrachten voor B2B-klanten in de UK. De analyse van deze opdrachten toont een beperkt risico aangezien de leveringsverplichtingen meestal af-fabriek zijn gedefinieerd. Met onze klanten in de UK wordt intens gecommuniceerd hoe Roularta Media Group hen kan helpen bij brexit. Roularta Media Group heeft geen assets noch personeel binnen de UK en facturen worden uitgegeven in euro’s met marktconforme betalingsvoorwaarden.
De Raad van Bestuur zal aan de Algemene Vergadering voorstellen om over het volledige jaar 2018 een brutodividend van 5,50 € per aandeel uit te keren. Rekening houdend met het bruto-interimdividend van 5,00 € per aandeel dat in juli 2018 werd uitgekeerd, bedraagt het bruto-slotdividend 0,50 € per aandeel.

 

Het volledige persbericht vindt u hier terug.