01/10/2019

Lees hier het luik ‘media’ uit het Vlaamse regeerakkoord 2019-2024

Media

 

 1. In een steeds globaler en digitaler wordend medialandschap is het van belang dat er in Vlaanderen kwalitatieve programma’s blijven gemaakt worden en dat de kijkers deze op alle mogelijke platformen kunnen vinden. Deze Vlaamse Regering ijvert voor een sterk Vlaams medialandschap met krachtige Vlaamse private mediabedrijven en een publieke omroep die investeren in kwalitatieve Vlaamse programma’s.
 2. De Vlaamse regering zal in dialoog gaan met de diverse spelers in het media-ecosysteem om te zien hoe en in welke mate deze spelers kunnen helpen om de productie en distributie van kwalitatieve Vlaamse content te verzekeren. We nemen de recente doorlichting van het audiovisueel medialandschap als uitgangspunt en actualiseren waar nodig. Bijzondere aandacht moet ook gaan naar de zicht- en vindbaarheid van de Vlaamse omroepen en producties op diverse platformen. Enkel mits een betere samenwerking kan de Vlaamse mediasector sterker staan en zich beter positioneren tegenover de internationale mediaspelers..
 3. We zetten de aangepaste Europese richtlijn Audiovisuele Mediadiensten op een correcte en redelijke manier om. We willen het principe van gelijk speelveld voor lokale en internationale spelers gerespecteerd zien en zorgen zo ook voor een eerlijke concurrentie met de internationale mediaspelers.
 4. We versterken de Vlaamse identiteit via een extra investering in het Vlaams Audiovisueel Fonds voor audiovisuele creaties. We zetten in op de versterking van de samenwerking met Nederland. Deze extra investering komt ten goede aan de Vlaamse mediabedrijven die zich focussen op kwaliteitsvolle Vlaamse producties. Ook de gamesector is een bloeiende sector en ondersteunen we verder via het Vlaams Audiovisueel fonds.
 5. De stimuleringsregeling voor de distributeurs en de productiebijdrage door de niet-lineaire televisiediensten zorgen beide voor een extra investering in nieuwe Vlaamse kwaliteitsvolle content. De stimuleringsregeling voor distributeurs bestaat al langer en is aan een update toe. Daarbij stemmen we meer af op de regeling voor de niet-lineaire televisiediensten. We hebben hierbij bijzondere aandacht voor de rechtenverdeling en verdienmodellen (Windows) van de betrokken spelers. Daarnaast zorgen we voor een periodieke monitoring van de regeling van de bijdragen van distributeurs, zenders, OTT-spelers (bv. Netflix) in de ons omringende landen en stemmen we ons hierop af. We treden in dialoog met de (inter-)nationale mediaplatformen om toegang te krijgen tot de data die door de content van de Vlaamse mediaspelers wordt gegenereerd.
 6. De overgang naar een digitaal radiolandschap wordt verder ondersteund. DAB+ moet op een redelijke termijn FM vervangen als belangrijkste uitzendtechniek voor radio buitenshuis, zoals reeds bepaald in het mediadecreet. Binnenshuis zal internetradio ook steeds sterker worden. De Vlaamse regering zet daar verder op in en maakt daardoor meer concurrentie mogelijk op de radiomarkt. We zorgen ervoor dat voortaan enkel nog radiotoestellen verkocht kunnen worden die (ook) een digitale ontvangstmogelijkheid hebben.
 7. Het medialandschap is in constante evolutie. Het technische en innovatieve aspect wordt steeds belangrijker. Het economisch innovatiebeleid staat daarom ook open voor de Vlaamse mediabedrijven die zich technologisch willen vernieuwen.
 8. We erkennen het belang van de regionale omroepen. We bewaken de leefbaarheid van regionale televisiezenders en houden de bestaande ondersteuningsmaatregelen in stand. Met hun pluriform en complementair aanbod brengen deze omroepen herkenbaar nieuws van dichtbij en vervullen zo een belangrijke verbindende rol.
 9. We stimuleren de totstandkoming van een cross-mediaal meetsysteem om op een adequate manier de kijk- en luister cijfers te kunnen meten. De VRT speelt hierin samen met de private mediaspelers een voortrekkersrol.
 10. Radiospectrum is een essentiële grondstof voor de digitale economie van de toekomst en de uitrol van 5G. We wegen vanuit Vlaanderen op een optimale verdeling van dit radiospectrum. Vlaanderen wil dat er 60 Mhz aan spectrum voorzien wordt voor regionale toepassingen en dat daarvoor een regionaal licentiemodel wordt ontwikkeld. Die 60 Mhz aan spectrum komt op de 3,5 GHz-band indien er geen vierde speler komt of via network slicing. Indien dit niet lukt, kan die 60 Mhz op de 3,8 Ghz-band voorzien worden. Daardoor krijgen nieuwe, innovatieve spelers de kans om spectrum aan te kopen voor een specifiek afgebakend gebied (bv. luchthavens, havens, grote ondernemingenterreinen, stadscentra, …).  Daarvoor willen we afstappen van een toekenningsperiode voor 20 jaar en gaan naar meer dynamische, korte termijn allocaties die ook toekenning van spectrum voor specifieke events, festivals, sporthappenings of andere toepassingen mogelijk maken. Vlaanderen zal daarover met de federale overheid in dialoog gaan.
 11. Op het snijveld media-telecom bewaakt deze Vlaamse overheid actief en assertief haar bevoegdheid. Een snelle uitrol van 5G in Vlaanderen is prioritair. Over dat 5G-spectrum worden steeds grotere hoeveelheden media-data verstuurd. We onderhandelen met de federale overheid voor een merkelijk hoger aandeel in de verdeling van de éénmalige én jaarlijkse opbrengsten van de veiling van het spectrum voor mobiele breedband. Deze spectrumveiling moet losgekoppeld worden van het dossier van de vierde speler.
 12. De Vlaamse regering zet verder in op een kwaliteitsvolle openbare omroep in een sterke Vlaamse mediasector. De VRT moet verder evolueren naar een moderne, slanke en slagkrachtige mediaorganisatie die kwaliteitsvol aanbod brengt.
 13. De VRT maakt werk van haar nieuw en modern media-gebouw aan de Reyerslaan en blijft hiervoor binnen het afgesproken budgettair kader.
 14. De opdracht inzake nieuws (nationaal én internationaal) informatie, educatie en een brede waaier aan cultuur en sport is prioritair voor de openbare omroep. Ook kwaliteitsvolle ontspanning heeft zijn plaats.
  Dit wordt gekenmerkt door respect voor pluralisme (de VRT laat op haar nieuwswebsite en in haar programma’s een breed geschakeerd palet aan opinies aan bod komen) en het behalen van de hoogste standaarden van neutraliteit in alle programma’s van de openbare omroep. Daarbij moet een gedegen interne en externe kwaliteitscontrole en rapportering ontwikkeld worden. De nieuwswebsite van de VRT onderscheidt zich van de websites van de private nieuwsmedia en focust enkel op het audiovisueel aanbod. Geschreven tekst dient enkel ter ondersteuning van het audiovisuele (korte informatieve verslaggeving en geen longreads).
 15. De VRT moet meer dan ooit focussen op zijn publieke karakter en het versterken van de Vlaamse identiteit. Vlaanderen wordt gekenmerkt door een divers ideologisch landschap. Het is belangrijk dat de VRT hiervoor aandacht heeft en die diversiteit meeneemt in haar aanbod. De VRT hecht het hoogste belang aan de Nederlandse standaardtaal en brengt dit tot uiting in haar aanbod. Het geeft de samenwerking met omroepen uit andere landen en regio’s, inzonderheid Nederland alle kansen. We evalueren de maatschappelijke positie en de taakstelling van de VRT en leggen vernieuwde afspraken en concretere doelstellingen vast in een nieuwe beheersovereenkomst waarop meer nauwgezet zal worden toegezien.
 16. De VRT zet in op een breed bereik van alle Vlaamse mediagebruikers. Daarbij is het behalen van een groot marktaandeel geen doel op zich. Het blijft een belangrijke taak van de openbare omroep om een verscheiden aanbod te brengen en onderscheidend te zijn met programma’s die niet door de private omroepen gebracht worden. We moedigen de openbare omroep aan om inzake sportverslaggeving meer aandacht te hebben voor damescompetities.
 17. De VRT moet vanuit haar werking ook marktversterkend zijn voor de hele Vlaamse mediasector en neemt niet deel aan een prijsverhogend opbod met free-to-air private omroepen voor de uitzendrechten van (inter-)nationale sportevenementen. Ook het opbieden voor populaire schermgezichten is geen taak voor de VRT.
 18. VRT moet zich toekomstgericht ontwikkelen en inspelen op nieuwe tendensen en evoluties om maximaal meer jongeren te bereiken.
 19. De openbare omroep moet zich nog meer dan voorheen terughoudend opstellen op de advertentiemarkt. De Vlaamse regering maakt daarbij werk van aangepaste reclameplafonds, waarbij rekening gehouden wordt met de financiële stromen die de VAR binnenhaalt en hoe deze terugvloeien naar de openbare omroep en of de bredere Vlaamse mediasector. Deze afspraken moeten strikt worden gerespecteerd.

In de Vlaamse mediasector wordt gewerkt aan een betalend niet-lineair aanbod met focus op Vlaamse content. Aangezien de VRT de grootste catalogus heeft inzake Vlaamse kwaliteitsvolle fictieproducties vragen we aan de VRT om vanuit een rendabel businessplan in dit project mee te stappen. Er wordt een maximale inspanning gedaan om alle landelijke mediaspelers te betrekken bij dit project.

 1. In onze snel evoluerende mediamaatschappij waar de impact van (sociale) media op de samenleving enorm groot is, neemt het belang van mediawijsheid en digitale geletterdheid nog toe om zich te wapenen tegen fake news. We zetten daarom het beleid inzake mediawijsheid verder i.s.m. het Kenniscentrum Mediawijsheid zodat zij i.s.m. de hele mediasector een gecoördineerd beleid kunnen voeren ook met andere beleidsdomeinen.
 2. We blijven werk maken van een strenge aanpak van grensoverschrijdend gedrag in de media.
 3. We blijven ook inzetten op een sterke mediaregulator. We hervormen de Vlaamse regulator voor de Media met het oog op het versterken van haar gewicht in onder meer beslissingen inzake de marktanalyse.